تــور اسپــــانیـــا نــــوروز 1401

تور اسپانیا نوروز 1401 

4 شب 5 روز بارسلونا

آبگینه پرواز سنباد مجری تمام تورهای داخلی و خارجی و زیارتی با بهترین قیمت و کیفیت می باشد .

تور اسپانیا

خدمات تور :

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

راهنمای محلی

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

راهنمای تور

مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا :

* اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید.

* مدت اعتبار گذرنامه حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

* ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

* دو قطعـه عکـس 4*3 رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلی یکی نباشـد.

* اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن

* اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن الزامیسـت و زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 10 روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک به سـفارت باشـد.

* حساب های جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی

* سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود

* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر500/000/000 ریال باشد.

* اصل و ترجمه سند مالکیت

* اصل و ترجمه مدارک شغلی

 - پزشکان : پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

- وکال : پروانه وکالت

- مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوق دریافتـی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان

- بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

 - مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

- در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

- معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان

 - (دانش آموزان، دانشجویان ) اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل *جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــه اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــهرضایت نامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی میباشــد.

- بـرای فرزنـدان زیـر 18 سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه ترجمـه بـه زبـان اسـپانیایی دارد.

- اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.*حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.

* مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ 000/000/50 ریال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد.

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگهA4 دارند .

* لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی مـی باشـد.

  • کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی بدون نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه دارند .    

تور اسپانیا نوروز 1401

3 شب مادرید 4 شب بارسلونا 3 شب جزایر قناری

تور اسپانیا

تور اسپانیا نوروز1401

سه شب مادرید و 4 شب بارسلونا

تور اسپانیا

روز اول تور اسپانیا نوروز

پس از رسیدن به فرودگاه توسط راهنمای فارسی زبان ما به سمت هتل راهنمایی می شوید و باقی روز را وقت آزاد دارید تا استراحت کنید.

روز دوم تور اسپانیا نوروز

پس از صرف صبحانه راهنمای ما در جلوی درب هتل منتظر شماست تا برای گشت شهری اسپانیا راهی شویم و در این گشت تقریبا با تمام جاذبه های گردشگری اسپانیا آشنا خواهید شد و ضمناً توجه داشته باشید که پرداخت ورودیه اماکن دیدنی برعهده مسافرین گرامی میباشد.

روز سوم تور اسپانیا نوروز

وقت آزاد در اختیار مسافرین عزیز میباشد و میتوانید از تورهای انتخابی ما استفاده کنید و یا به ساخل زیبای بارسلونا بروید و یا برای خرید راهی مراکز خرید شوید.

روز چهارم تور اسپانیا نوروز

وقت آزاد در اختیار مسافرین عزیز میباشد و میتوانید از تورهای انتخابی ما استفاده کنید و یا به ساخل زیبای بارسلونا بروید و یا برای خرید راهی مراکز خرید شوید.

روز پنجم تور اسپانیا نوروز

پس از صرف صبحانه و با توجه به ساعت پرواز برگشت شما عزیزان، راهنمای ما شما را تا فرودگاه همراهی خواهد کرد تا با پرواز خود راهی ایران شوید

تور اسپانیا

در مورد تور اسپانیا :

اسپانیا کشوری مستقل و از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور در شبهجزیره ایبری در جنوب غربی اروپا قرار دارد.

سرزمین اصلی اسپانیا از جنوب و شرق با دریای مدیترانه و جبل الطارق، از شمال و شمال شرق با فرانسه، آندورا و خلیج بیسکای و از غرب و شمال غرب با پرتغال و اقیانوس اطلس هم مرز است.

این کشور حدود 47 میلیون نفر جمعیت دارد و از ویژگیهای مهم آن در صنعت گردشگری سختگیری در رتبه دادن به هتلها در این کشور است.

اسپانیا همچنین از جمله کشورهای زیبا و دیدنی اروپاست که جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متعددی را می توان در آن یافت. اینطور که به نظر می‌رسد محبوب‌ترین قسمت این کشور که بازدید بیشتری از آن صورت می‌گیرد، شمال شرقی کاتالونیا است که حدود 3 میلیون گردشگر از آن دیدن کرده‌اند.

این منطقه به دلیل اینکه در کنار سواحل زیبای مدیترانه قرار گرفته است از محبوبیت خاصی بین گردشگران برخوردار است و از بین هر چهار گردشگر خارجی که به این کشور سفر می‌کنند حتما یکی از آنها به این سواحل می‌رود.

پس از آن جزایر بالئاریک نیز با تعداد بازدید کننده حدود 2.5 میلیون نفر بسیار محبوب است. در نهایت نیز منطقه آندالوسیا است که 1.4 میلیون گردشگر را به خود دیده است. سایر گردشگران نیز از نقاط دیگر این کشور دیدن می‌کنند که البته همه‌ی آن‌ها ارزش یک بار بازدید را دارند.

تور اسپانیا نوروز 1401

در چه بازه ی زمانی به اسپانیا سفر کنیم ؟

کشور اسپانیا شبانه روز پذیرای توریست ها و گردشگران از سراسر دنیا هستند پس نتیجه می گیریم هرزمانی برای سفر به اسپانیا ارزان مناسب است .

کشور اسپانیا از جمله کشورهایی است که ساحل های فراوانی دارد و وجود خط ساحلی زیبا در این کشور باعث شده شهرهایش از شلوغی و شب زنده داری مردم و مسافران بی نصیب نماند .

در جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اسپانیا در صدر کشورهای جهان با بالاترین شاخص رقابت پذیری در عرصه گردشگری و سفر است. 

بارسلونا ، شهر تاریخ و رقص و زیبایی :

بارسلونا با ویژگی های منحصر به فردش یکی از مقاصد محبوب سفر به اروپاست که هر فرد با هر سلیقه ای را به خودش جذب می کند .

از معماری های بی نظیر گائودی گرفته تا سواحل زیبا، زندگی شبانه و غذاهای لذیذی که در هیچ جای دنیا آن ها را امتحان نخواهید کرد .

در تور ارزان اسپانیا و در سفر به شهر بارسلونا می توان از معماری های زیبای گائودی مثل کلیسای ساگرادا فامیلیا که یکی از کلیساهای غیرمعمول اروپا و مشهورترین جاذبه تاریخی بارسلوناست .

کلیسای ساگرادا فامیلیا یکی از بناهای تاریخی ثبت شده ی بارسلونا در یونسکو است و در بخش شمالی شهر قرار دارد . این کلیسا با ۱۸ برج باریک و بلندش ، نسبت به تمامی بناهای اطراف خود مرتفع بوده و برهمه ی آن ها تسلط دارد ... و یا در خیابان زیبای رامبلا تا میدان کاتالونیا قدم زد و از رستوران ها ، کافه ها و تماشای نوازنده ها ، رقص فلامنکو و نقاش های دوره گرد لذت برد .

تپه جوئیک و ورزشگاه نیوکمپ همچنین از مکان های دیدنی تور بارسلونا به شمار می روند . اگر اهل بازدید از موزه ها باشید ، موزه پیکاسو و موزه تاریخ بارسلون شما را شیفته خود می کنند . گشت و گذار در محله های قدیمی این شهر مانند محله راوال ، محله گوتیگ و گراسیا شما را به عمق بارسلون و کاتالونیا می برد .

در کنار تمامی این جاذبه ها، بارسلونا با مردمان سرزنده و شاد ، شما را مجذوب خود می کند . در این شهر در عین اینکه مقصدی مناسب برای دوستداران خرید، رستوران گردی ، استراحت و شناست ، برای عاشقان تاریخ و معماری هم مقصدی فراموش نشدنی است و افراد با هر سلیقه ای را به خود جذب می کند .

تور اسپانیا 1401

۱۰ نکته مهم در تور اسپانیا :

1- پاسپورت تنها مدرک هویتی و شناسایی شما در مسافرت میباشد . از همراه داشتن و همراه بردن پاسپورت نیز در خارج از هتل تا جای ممکن خودداری نمایید.

2- به هیچ عنوان کلیه پولهایتان را با خود همراه نبرید ، چون در تمامی اتاقهای هتل‌ها گاوصندوق رمزدار برای نگهداری پولهای شما وجود دارد که امن میباشد . بخاطر

داشته باشین در بدو ورود رمزگذاری کنید و با خیال راحت استفاده نمایید .

3- در رستورانهای ، مغازه های ، فروشگاه ها و همچنین در لابی هتل و رستوران هتل و سر صبحانه وسایل شخصی مانند موبایل و کیف و وجه نقد را روی میز قرار ندهید .

4- لطفاَ بیزنس کارت هتل و آدرس و شماره تلفن هتل بهمراه کپی پاسپورت را در جیب فرزندان خود قرار دهید ، تا در صورت گم شدن مشکلی بابت این موضوع بوجود نیاید .

5- اماکن توریستی شهر‌های توریستی اسپانیا و ایستگاه‌های اتوبوس مترو مکان مناسب برای سارقین و جیب برهای در کمین نشسته توریستها میباشد که این مورد هم باید بسیار مورد توجه شما قرار بگیرد.

6- با اشخاصی که خواهان باررسی کیف شما هستند حتی بعنوان پلیس ، به هیچ وجه همکاری نکنید ، چون اکثر این افراد سارق هستند و در قالب لباس پلیس از توریستها سرقت میکنند .

7- اگر زبان خاصی را بلد نیستید که در اسپانیا به شما کمک نماید ، دانستن کلمات و عبارات و اصطلاحات زبان انگلیسی شما را در سطح شهر و فروشگاها و ... بسیار کمک کرده و مشکل گشا خواهد بود.

8- مرکز شهرهای اسپانیا جزوء کوچه ها و خیابان های تو در تو میباشد که باعث سردرگمی میگردد ، خواهشمند است حتماَ با گروه تور حرکت کنید و به علايم توجه نمایید .

9- از بار دستی کیف و کوله پشتی و ساک خود مراقبت کنید ، بخصوص در اماکن عمومی مانند پارک مترو و فروشگاه ها و موزه ها ، چون پلیس‌ها به وسایل رها شده دقت کرده و جمع اوری میکنند و این موضوع زمان شما را در سفر اسپانیا کلی هدر خواهد داد .

10- لازم به ذکر است اکثر کوچه ها و خیابان‌های اسپانیا باریک و تنگ بوده و تردد اتوبوس در مکانهای توریستی شهرهای اسپانیا غیر ممکن میباشد ، لذا پوشیدن کفشهای مناسب در زمستان و تابستان جزؤ ملزومات واجب سفر میباشد .

تور اسپانیا مادرید و بارسلونا 1401

فاصله هوایی تهران تا اسپانیا چقدر است ؟

طول مسیر پرواز مستقیم تهران مادرید حدود 5 الی 5:30 ساعت در مسیر رفت و 4:30 الی 5 ساعت در مسیر برگشت میباشد که کم و زیاد بودن زمان آن به شرایط آب و هوایی بستگی دارد . البته با پروازهای غیر مستقیم مانند ترکیش ، بابت ترانزیت در فرودگاه کشور رابط ، حداقل 3 الی 5 ساعت را هم باید به این زمان اضافه نمایید .

نظر خود را ثبت کنید

به این پست امتیاز دهید :
0 دیدگاه در مورد این پست وجود دارد.

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS